Stephansplatz, Turm vom Finanzamt., Hamburg (2014)