Harburg, Harburger Rathausplatz, 21073 Hamburg - Harburg (1910)